Přejít k hlavnímu obsahu

Úvodní text – ideálně vysvětlení, co se na koho vztahuje, co je vhodné si prostudovat, pokud někdo nově žádá o kanonickou misi pro výuku na faře nebo pro výuku ve škole atp.

 

 • Směrnice o udělování kanonických misí v Královéhradecké diecézi (existuje? Na webu není)

 • Pravidla pro udělování kanonické mise. Uděluje se zpravidla katechetům – laikům, ale má se o ni žádat i pro kněze a jáhny, pokud působí v jiné farnosti, než ke které jsou ustanoveni... Více v přiloženém dokumentu. 

 • Žádost o kanonickou misi. Kanonická mise (dále KM) je úřední pověření církve k vyučování náboženství a katechezi konané jménem církve ve farnosti, pro niž je kanonická mise udělena (srov. Kán. 229, par. 3 a kán. 805 CIC).

 

Církevní dokumenty

- vhodné jednotlivé dokumenty rozvést v krátkém komentáři, aby bylo jasné, co tam hledat/proč

 • Všeobecné direktorium pro katechizaci

 • Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice. Dokument ČBK vydaný v roce 2015 nahrazuje Katechetické směrnice z roku 1994. V tomto dokumentu jsou formulovány obecně platné přístupy a principy pro katechezi a náboženské vzdělávání, které vyplývají z dokumentů univerzální církve. Je ponechán i prostor pro řešení specifických situací jednotlivých diecézí.

 • Vybrané kánony CIC týkající se katechetické služby v církvi

 • Evangelii nuntiandi

 • Katolická škola

 • Katolická škola na prahu třetího tisíciletí

 • Svědectví katolického laika ve škole o víře

 • Náboženský rozměr výchovy v katolické škole

 

Doporučené učebnice

 • Na cestě s Ježíšem (žáci 9-12 let) – učebnice a pracovní list s novozákonními tématy, vydaná Katechetickým centrem v Olomouci. K učebnici je též dostupná kompletní metodika.

 • Na cestě s Božím lidem (žáci 9-12 let) – učebnice a pracovní listy se starozákonními tématy. Taktéž vydáno KC Olomouc.